Shark Tank Forum 5

Registration info
Sales end
Quantity
Vé Thương gia ( mua từ ngày 14/11 - 24/11/2022)
1,728,000đ
1- Tham dự hội thảo nguyên ngày
2-Nhận được tài liệu Hội thảo
3- 02 teabreak (sáng & chiều)
Sold out
Sold out
Vé tiêu chuẩn phiên sáng (mua từ ngày 14/11 - 24/11/2022)
864,000đ
1- Tham dự hội thảo phiên sáng
2- Bao gồm 01 teabreak
Sold out
Sold out
Vé tiêu chuẩn phiên chiều (mua từ ngày 14/11 - 24/11/2022)
864,000đ
1- Tham dự hội thảo phiên chiều
2- Bao gồm 01 teabreak
Sold out
Sold out
Total
0.00đ

Wanna have a beautiful website for your next event?

Create an event with BigTime Learn more

web analytics